OVER HET EERSTE HAAGSCH GYMNASIUM DOOR Dr. H. A. LEENMANS. Bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Haagsch Gymnasium verschenen er vele dagblad-artike- len, die vrijwat inhielden omtrent de geschiedenis van deze school; ook bevat de gedrukte redevoering, die de president-curator, Jhr. Mr. D. G. van Teylingen, hield bij de opening van het nieuwe gebouw aan de Laan van Meerdervoort in 1907, vrijwat gegevens. Het zou geen zin hebben deze dingen nogmaals te vermelden. Het vol gend artikel vermijdt zooveel mogelijk herhaling van het reeds gepubliceerde en wil slechts een causerie zijn over het ontstaan van het Gymnasium, de veranderingen in het curriculum, over Rectoren, leeraren, curatorium en leerlingen in hunne onderlinge verhoudingen, zooals die bleken uit eenige gegevens, ontleend aan het gemeente archief en aan dat van Curatoren. Ontstaan: Het was in de nadagen van Koning Willem I’s regeering, dat het Haagsch Gymnasium werd ge sticht. De jaren der vereeniging van Noord- en Zuid- Nederland tot het Vereenigd Koninkrijk, waren getuige geweest van een rustelooze, en op vele gebieden vrucht bare werkzaamheid van dezen vorst. Een der meest nete lige kwesties, die hij trachtte op te lossen, was die van het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1939 | | pagina 9