EN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS 93 U: wee: Doorluchticheijts schrijven vanden 21 Meij met de neeven gaende memorie, als orders hebbe wel ontfangen, en soude al eer op geantwoort hebbe maer, door gebreck van mateerie belet gewees, doch hebbe voorders alles verstaen, wat U: wee: vor: gen: missive heef vermeit. Eerstelijck hebbe volgens mijn Autorisatie het noodiege houdt tot voltreckin van het werck bestelt en op dees neeven gaende memorie van houdt op mergine getecken en bij gestelt, watter noch reststeert, vertrouwe U: wee: vors: gen contantement sal in neemen, hebbe de sarke die van bergen op soon hier gecomen sijn die een groote quantetijt van wigh bij haer hadden ordentelijck inde thuyn gekregen, sonder eenege schade, en de sorgh gedragen, dat de selleste niet inde wegh sijn geleijt, sal meede besorgen dat de vereerde steen van de vrou van der mijl op een bequamme plaes inde thuyn sal ge- voert werden. hebbe meede verstaen uijt U: wee: vors: gen: schrijven U: wee: Doorlu: van meeningh is een groote quantetijt steenen van gronegen harwars sal stieren, soo draij als ick kennis van het selleste heb, ach op geeven dat se ordentelijck inde thuyn gevoert sullen werden, en ter plasse laten lehgen daer de thuynman volgens sijn goet vinden sijn partarenkens ofte blomthuijnkens heef gemaeck/ Ick hebbe meede de brugh earner soo veer laten voltrecken als mijn mogelijck heijt gewees, sal niet mankeeren soo draij mijn noodige houdt gecomen is, het selleste laeten voltrecken met al sijn toe be- hooren volgens begeete van U: wee: vors: gen: Het net tot decksel voor de duyve vluch is volcomen geverf en bennen van meeningh morgen of overmorgen over te laeten spannen, soo dat dan de gedissteneerde duijven kan daer in doen, soo bij U: wee: vors: gen: goedt sal gevonden werden. Wat aen gadt de door gangh of te het Reeyool voor de eende, vertrouwee U wee: vors: gen: meeninge ten volle daer van verstaen sal hebben Maer eenege swaericheijt mijns gevoelen daer in gevon den heb. tot dien eijnde als anders, soo senden neevens de kaert soo van U: wee: vors gen plantasie, als de thuyn of het erf van den heer van Zullichem, waer in ick aen wijs met de Lr. A en B hoe men het Reijool soude macken volgen schrijven van U: wee: vors: gen: het welcke seer bequamelijck soude conen geschieden, maer de swae richeijt die ick er in siet is dit, al soo het gevoogelt een gangh ofte reijool van 60 voet langh sal moeten passeeren eer sij in de vaert sullen comen, dat haer seer moelijck sal vallen, en ten anderen het gevoegelt inde volijeeren sijnde het water in de graf niet en sullen conen sien, zoo hebbe het reijool C. meede in gestelt, die die swae-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 109