DE ARCHITECT MAURITS PIETERSZ. POST 102 1) 1672—1674. Derde Engelsche oorlog. geavenseert/ vertrouwe de selleste dienaer LI: wee: Doorlucht van alles Raport sal gedaen hebben/ dees weegen gedach onnoodich te sijn om U: wee: vors: gen: met mijn schrijven in U: wee: groote be- soioiges moelijck te vallen/ Doch U: wee: vors: gen: missive van den 10 Augu: door Monsr. woestinghhooven met vruede ontfangen. sinde daeruyt U: wee: vors: gen: goede geneegenheyt tot voltreckin van het begonnen werck/ en aen mijn kant niet behoef beducht te sijn, dat het werck door de en gelse vloot sal verhinderen x) maer mijn order die U: wee: vors: gen: mijn heef gelieve te beveelen uyt te voeren, soo godt mijn maer gesondtheijt gelief te laeten houden, en voorders gesien hebbende uyt U: wee: vors: gen: schrijven de goede sorge streckende tot betalingh soo voor arbijders als leeveransiers, de welcke met groote pasensie het tegen moet sien, en ick tot noch toe met alle doenelijcke middelen haer te vrede gestelt. Maer door de koms van den heer de Vries, sijn sij weer seer mistrostich geworden, al soo de voors. vries haer seer tros beschijt gaf, en sey geen oorder tot haer betalingh en hadt en de base aen mijn de noot geklach hebbende, des weegen de base mijn versoch dat ick U: wee: Door Lucht, het geenen sou willen berichten en seer ootmoedelijck ver- soeckende U: wee: vors: gen: aen die geenen de pennegen mach laeten ontfangen, die genegenheyt hebben tot U: wee: vors: gen: werck opdat de base haer toe geroede pennegen moge becomen/ want ick anders onmogelijck aen werck kan houden/ Hebbe meede U wee: vors: gen: meeningh verstaen weegen de neer- gangh uyt den thuyn/ waer toe deese neeven gaende tijckeningh L.C: sende waer in klarelij (ck) gesien wert, hoe men het soude conen macken, en wat het selleste soude comen te koste/ wil hooppe dat U: wee: vors: gen: wel sal gevallen/ mijns oordeel seer ordentelijck compt en de koste niet groot naer het werck, en seer nootsakelijck is/ soo hebbe bij provisie Ia (ten) uyt graven al waer fondement sou co men/ en soo draij ic(k) oorder van U Wee vors: gen: becomende op het spoedest(e) meede voort vaeren, soo bij U: wee: vors: gen: ge- aprobeert wert/ Wat aen belangh het net over de vluch vande eende sal sorge dragen dat het volgens U: wee: Door Lucht: oorde(r) gemack wert. voorders hebbe meede in breet met den heer van Zullich. gesproecken/ over het verwisselen ofte het verstellen van de heynning en het Reques dat U: wee: vors: gen: mijn hadt toe gesonden Rackende het ver stellen van de selleste heynningh, het welcke ick aen de Reeckecamer sou ingeven, eers van den heer van Zullichem laeten leesen/ volgens r

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 118