EN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS 105 Memorie ofte staet wat het sal komen te kosten het maecken van de neer ganck uyt de Thuyn onder de straet nae het groote huys als mede de Asback. L.r E. gront van de hoornsael waer in aengewesen wort hoe men de bande soude leggen als oock op wat manier men het sal connen straeten. L.r C. vertoont d’grondt ende standt vande neerganck uyt de thuyn onder de straet in U. Ed. Vors. Gen: hoogh geachte huys. te gaen met aen wijsingh waer men de asback soude connen maecken/ de selffste hoogh van nooden is want tegenwoordich alle vuylicheden nu bij de neerganck wert neder gesmeeten het welcke seer onsienelijck staet en groot nadeel geeft aen boomen als ander werck door de as als ander stanck compt te bederven soo dat de asback een seer noot- saeckelijck werck is en een verlooren hoeck niet beter soude connen geemploieert worden. L.r D vertoont het voornaemste gedeelte van de Thuyn ofte vrueghde plaets met aenwijsinge op wat voor een manier de Pilaer vande grot als ander steenen soude connen gemaeckt worden die nae dese teij- ckeningh ontrent bij de 2 a 3 en 50 voet hoogh soude wesen het welcke een schoone hoogte is. mede geteijckent hoe men het grot werck om de peyllaer soude conne maecken al waer men op ider kartier een van de groote Beelden gemaeckt bij Eggers soude conne stellen, de selffste daer seer reyckelijck soude konnen vertonen, en de pylaer oock groote magnificentie soude doen hebben als sij met soodanige ofte andere wercke omsingelt was. L.r A. sijnde Tijckeningen die gedient hebben tot op maeckinge van Reyool ofte kanael voor de Eenden als ander water goet en soude het selffte niet overdeckt hebben met latten en regels daer men van boven hadden connen duer sien, volgens schriftelijcke ordere van U. Ed. doorluchticheyt, maer kanael gemaeckt sijnde gesien hebbende oordele de kanael te fraij was om soo danich toe te decken maer dat r, men aen weder seyde deckte met latten en in middel open latende en stelde rontom een balustraden als in de grondt ende standt teycken B wert aen gewesen, en het selffste met klijne kosten kan geschieden alsoo de baluster al reede sijnde die vande bruggen gecomen sij.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 121