DE ARCHITECT MAURITS PIETERSZ. POST 106 292— 0— 0— 0- 0— 230— 24- 26— 12- 0 0 0 0 Deze memorie is met de brieven van een andere hand geschreven dan Maurits Post. „Den hemel die soo wel de menschen als de sterren regeert heeft mij op ordre van Sijn Chürf: Doorlt. doen gaen naer Custrin omme die admirabile vestinge aldaer te sien. Ende dewijl mij van den toorn van daer door den Heere Graef van Dona wierd verthoont Uw. furstel: Doorlt. Residentie Sonnenbergh soo schoon in 't oogh van verre te zien, hebbe ick mij laeten verleyden, en ben in een kaen gaen sitten, en dese uure alhier onder het geley van den ridder van Reede op Sonnenbergh aengekoomen, alwaer naer dat ick alle de fraeijicheeden en aerdige inventien van gebouwen en plantagien, die Uw: furst: Doorlt. soo eijgen sijn als sijne schaduwe, hebbe gevonden, ende drie uuren aen den anderen hebbe besteet, ben ick eijndelijck door den Heere Bon Jour in Uw: furst: Doorl. groote Zaele seer magnijficq getracteert en gefestoijeert, hebbende de wellekomst op Voor de werkzaamheden aan den tuin bestond, naar uit dit laatste schrijven blijkt zeer veel belang stelling, zooals trouwens alle werken door vorst Johan Maurits ondernomen, zeer de aandacht trokken. Zoo schreef op 6 April 1672 Godert van Reede, Heer van Amerongen, tijdens een bezoek aan den zetel der Johan- niterorde te Sonnenburg, bij Berlijn, o.a.: 0— 0 Aen t’ metselwerck soo materialen als arbeytsloon met het opgraven aen hout als arbeytsloon aen t’ ijserwerck aen hartsteen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 122