EN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS 111 Maurits Post Arnem Den 22 febo: 1675. Tusschen den hier weergegeven brief en den volgende, gedateerd 3 Mei 1677, ligt een periode van circa twee jaar. Voor de werkzaamheden van Maurits Post ge- durenden dezen tijd staan verschillende gegevens te onzer beschikking. Zoo ervaren wij uit een acte van notaris Doorluchtichge hoogh gebooren Vors: Mijn genadeste heer. Ick hebbe niet kannen naer laeten en (de) vrijijicheyt genoemen/ om met deese wijnnege regelen U: wee: Doorlucht: bekent te macken/ als dat ick hadde gemeent als voor ach dagen het geluck gedach te heb ben/ om bij U: wee: vors: gen: te sijn/ Maer mijn niet mogelijck en was bij te brengen, door dien ick geen order ofte afschey van sijn Hooght: tot noch toe heb conen becomen door de groote afferense die hier voor sijn hooght. voor vallen/ doch verstaen hebben dat sijn hooght: ten lanste een vrijdach ofte saterdach van hier sal trecken naer Dieren/ en (de) aldaer een dach a twee op de jach sal ver- macken/ en (de) dan soo voort naer Swol/ sal mijn dan op het spoe- deste naer Uijtregh vervoegen en macken bij U: wee: vors: gen: te comen om met mijn geringe diensste U: wee: Doorlucht; op te wach ten/ en als dan mijn naerssteheijt in aller onderdanicheijt aan U: wee: Doorlucht: te thoenen. voorders en weet ick niet veel aen U: wee: vors: gen: te schrijven, als dat op morgen de twee kuer prinsse van brandeburgh al hier ver- wach werden, voort is sijn hooght vas doende over het dissponneeren van alle de gelderse ampte, doch sien wijnnich aperentie dat ick voor mijn broeder Cattenbu: wijnnich sal uyt conen reghten, doch hebbe U: wee Doorlucht: duyssen mael te daneken voor de genoemen moe ten, van recommandatie voor de selleste parsoon/ waer voor ick mijn altijt danckbaer sal thoennen, en sal hier meede eijndegen/ en recom mandeer) mijn altijt in U: wee: vors: gen: goede grasie en en hoop- pe U: wee: Doorlucht guns altijt te behouden met toe wensche dat godt allemachtich U: wee vors: gen: noch langh in gesondtheijt wil spaeren. Doorluchtichge Hoogh gebooren Vors Mijn genadeste Hee sal Blijven U: wee: getrouwe en: gehoorsamen Diennaer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 127