Aan de Leden van Die Haghe. gelederen. Het Bestuur, 30 September 1940. H. E. VAN GELDER, voorzitter, D. P. M. GRASWINCKEL, secretaris. Gij ontvangt dit Jaarboek vroeger dan anders; dit geschiedt met de mededeeling, dat de viering van het vijftig-jarig bestaan van die Haghe, welke het Bestuur had willen maken tot een bijzonder feestelijk begin van het winterseizoen, zich door den dwang der tijdsomstandigheden moet beperken tot het in druk geven van de rede, waarmede de Voorzitter den herdenkings avond van 30 September zou hebben geopend. Moge de lezing ervan de leden overtuigen van het recht van bestaan onzer Ver- eeniging en hen aansporen haar krachtig te houden door den nood der tijden heen. Nu juist klemt het nog meer, dat ons ledental moet groeien en ook moet toenemen in bewustheid van onze taak. Het zal in den komenden winter niet mogelijk zijn avond- samenkomsten te houden. Het Bestuur blijft echter diligent en hoopt elke gelegenheid te kunnen benutten om de stem van die Haghe te doen hooren en ook om aan de leden dat nut en dat genoegen te verschaffen, dat onder de gegeven omstandigheden bereikbaar is; zoo zal men binnenkort een uitnoodiging ont vangen tot een bezoek aan de den 16 October te openen, historisch gerichte tentoonstelling in het Gemeentemuseum (Het Tijdperk van de Camera Obscura). Andere plannen zijn in voorbereiding. Blijft ons trouw en versterkt onze

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 12