DE ARCHITECT MAURITS PIETERSZ. POST 114 x) Veegens, deel I, bladz. 289, e.v. verhandeling op, in 19 punten onderverdeeld en ver gezeld van een schetskaart, waarmede bij de werkzaam heden op Zorgvliet rekening gehouden moest wor den 1), terwijl hij hem op 26 Maart 1677 schreef: s’il vous plaist de commander a l’architect Post, qu’il me vienne veoir icy un de ces jours, je fuy feray veoir de choses desquelles S. Alt. s en pourra servir a Soesdijck et vous a Sorghvliet”. Volgt nu de brief van 3 Mei 1677. Door Luchtichge Hoogh gebooren Vors Mijn genadeste Heer. U wee: Vors: gen: schrijven van den 28 april/ van honselaer comende wel behandich en; den inhoudt daer selleste met vrueghden verstaen/ Dat U: wee: vors: gen: noch volgens sijn oude gewonten, het bouwen van eenege rare wercken. In bergendael wil voort setten/ Wil den grooten godt bidden dat hij U: wee: Doorluch: noch langh in ge- sondtheijt wil spaeren, dat en: meer andere wercken met vrueghden mach uijt voeren, aen gaende bergendael hebbe veel van hooren seghgen, Doch noot het geluck gehadt om het selleste te sien, als hooppen bij deese occasie het geluck te hebben, Door dien U: wee: vors: gen: begierich is dat ick soude darewas comen/ soo sal deese diennen dat ick U: wee: vors: gen: te bedancken hebt voor de eer mijn gelief aen te doen, en: sal alle mijn gegeeven ordere van sijn hooght in corte int werck stellen, en (de) op sijn order brengen, soo dat ick met godt hulp hoop int leste van Meij tot Cleeft te weesen en: U: wee: vors: gen: volgens mijn schuldege plich op te wachten/ Ick bennen eenege tijt weer doende gewees, om de wercken van alle U: wee: vors: gen: gebouw: op eene maet te brengen, en: hebben de noodege pampiren van huys brasili door mijn noom frans post be- comen/ daer ick langh verleegen om ben gewees/ en: sal nu met vlyet alles in en op sijn order brengen/ aen gaende U: wee: vors: gena: thuijn al hier staedt noch als doen U: wee: Doorluchtich.t: vertrock/ Maer door ontblooten van het gevoogelt valt sij seer meelancolijck, gelijck een huys sonder mubbelen. Doch oordeelen onder corecktie, dat U: Wee: vors: gen: dien aengaende seer wel doet/ sellever het vermack neemt: als een ander/ op het huijs van U: wee: Doorlucht:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 130