DE ARCHITECT MAURITS PIETERSZ. POST 116 In mijn sieck bedde, in 's-Gravenhage den 1 Juny 1677. een schrijven van zijn om te bedanken voor deelneming bij het verlies, dat haar en (de) een vast vertrouwen dat het U.E. fürst:e. Doorl:t. gelieve naer sijne gewonelijcke goetaerdicheyt dese mijne sieckte ten besten, en (de) voor wettige reden van excuse ontrent mijn persoon aen te nemen. Verhopende door Godes Zegen, int corte wederom te recon- valesceren, als wanneer ick belove sonder eenigen tijt versuym de gemelte reyse te voltrecken, en (de) selfs in persoon aen U.E. fürstel. Doorl.t. mondelinge en (de) metter daet te come betuijgen hoe waer- lijck dat ick ben, Doorluchtige, hooch gebore Vorst, Genadige Heere U.E. fürst.e Doorkts getrouwe en gesoorsamen Dienaer Maurits Post. En als naschrift: AIsoo ick noyt beter baet tegens het Graveel hebbe bevonden, als met het gebruijcken van seker root watertje op brandewijn gediste- leert, dat U.E. fürst. Doorl.t mij voor desen eens hadde (ver) eert. Soo ben ick hartelijck verlangen (de) om diergelijcke nochmaels te ge bruijcken, indien het ergens te becomen ware. Nog geen week later, 6 Juni 1677, overleed Maurits Post, ruim 31 jaar oud. Naar de hier weergegeven brief doet vermoeden was een nierlijden de oorzaak van zijn zoo vroegtijdigen dood. De laatste brief in deze serie is vrouw aan vorst Johan Maurits, de betuiging van getroffen had. Zij schreef den vorst op 14 Juni 1677, als volgt: Doorluchtige Hoochgeboren Vorst Genadige Heere, Ick en twijffele niet of mijnen laetste van den 7. deser, is U.E Furst: Gen: wel gewerden, waer bij ick genotificeert hebbe, dat mijn lieve man, op den 6. en dito, 's avonts ten 9 uijre in den heere was ont slapen; wijders dient desen tot antwoorde van U.E: furst.e. Gen. aengename missive van (de) 9. deser, waer inne ick met blijdschap gesien hebbe het leetwesen dat U.E. furst.e Gen: betuijcht te hebben

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 132