EN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS 117 Hage den 14 Juni 1677 U.E. Furst:e Gen: onderdanige, en (de) seer bedroefde dienaresse, Cornelia Christina Van Cattenburgh wed: van Mouris Post. over het verlies van soo een goeden en verstandigen dienaer. Welcke getuijgenisse ick aenneme, en(de) mij oock waerlijck strecke tot een groten troost, in mijn groot verlies, en sware droefheijt, ootmoedelijck versoeckende, dat U.E. furst:e Gen: sijne geoffereerde goetgunsti- cheijt, ontrent mij gelieve te continueren; met versekeringe dat ick allenthalven, daer den dienst van U.E. furst:e Gen: sulx mocht comen te vereijsschen; en insonderheyt om alle de gerecommand(ee)rde pa pieren, rekeningen, teyckeningen, modellen, sleutels, als anders van U.E. furst:e Gen: in het sterfhuijs bevonden werdende, ick mij obli- gere, soo veel doenlijck alles bij een te sullen vergaderen, en (de) tot nader ordre van U.E. furst.e Gen: te sullen bewaren: hier mede sal ick Godt almachtich bidden, Doorluchtige, Hoochgeboren Vorst, genadige Heere U.E. Furst:e Gen: persoon te willen zegenen met alle heijl en voor- spoet. Ende blijve

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 133