HET BEURTVEER ’S-GRAVENHAGE-UTRECHT 121 Utrecht en over dat gedeelte van den Rijn liep ook het beurtveer van den Haag naar Utrecht. Beurtveren zijn in het waterrijke Holland zeer belang rijke verbindingen geweest. Mr. T. J. Buys, de latere hoogleeraar in het Staatsrecht te Leiden en schrijver van de Grondwet”, heeft daarover in zijn in 1853 ver schenen boekje („De verordeningen op veer- en beurt schepen”) het volgende gezegd: „De instelling van deze middelen van vervoer is reeds van oude dagteekening. Zij heeft haren oorsprong te danken aan de behoefte, welke zich alom openbaarde, naar een goede en ge regelde communicatie. Om in die behoeften te voorzien, kwamen de gemeentebesturen op het denkbeeld, om aan sommige personen de uitsluitende vaart toe te kennen tusschen verschillende steden en dorpen. Die personen werden door de besturen aangesteld, en kregen tevens een instructie, waarbij in het bijzonder werden aange wezen: de tijden waarop zij moesten laden en lossen, de dagen van vertrek, de plaatsen van afvaart en aan komst, de gemeenten, welke bepaaldelijk en uitsluitend op de reis moesten worden aangedaan, het maximum van de vrachtprijzen, enz. Tevens werd aan de schip pers de verplichting opgelegd om eene zekere som gelds als borgstelling in de gemeentekas te storten, opdat het bedrag van de boeten, die zij mochten beloopen, en van de vergoeding, welke zij voor verloren goederen ver schuldigd waren, daaruit zou kunnen worden voldaan”. Deze omschrijving is in zooverre geslaagd, dat zij ons een duidelijk beeld geeft van de beurtveren, zooals deze vele jaren hebben bestaan. 's-Gravenhage was met vele plaatsen door beurtveren verbonden: Leiden, Delft, Rot terdam, Haarlem, Amsterdam. Het oudste stuk betref fende het veer op Amsterdam dateert van 1589 (zie mijn artikel in Binnenscheepvaart van 11 November

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 137