ROND JOHAN J. H. VERHULST 136 Honderd jaar Muziekleven in Nederland in de XIX- eeuw, door J. D. C. van Dokkum. Belangstellenden in deze stof breng ik ook in herinnering: Nederlandsche Muziek in de XIX eeuw, eveneens van v. Dokkum. Mijn taak was het slechts met mijn opstel te blijven flaneeren rond de centrale persoonlijkheid Johan Verhuist. Het mag wel zijn, dat de figuur, die ik zooeven noem de, niet van het formaat is geweest van de groote bui- tenlandsche toonkunstenaars van dat tijdperk, maar dit neemt niet weg dat het een musicus was, die hier in Holland ver boven zijn collega’s-tijdgenooten uitstak. Menschen als Verhuist en Nicolaï, ze mogen dan voor de groote massa nog alleen voortleven in een paar namen van straten, die naar hen genoemd zijn, onbe twistbaar is het, dat ze een grooten invloed hebben ge had op de ontwikkeling van de Nederlandsche mu ziekbeoefening. Zij waren leidende persoonlijkheden in ons land, waarrond zich een breede muzikale kring kon groepeeren, en ik betwijfel niet of zij zouden ook, wan neer ze in onzen tijd geleefd hadden, zulk een middel punt geweest zijn. De Hollandsche toonkunstenaars, die ik noemde en nog andere van hun kaliber, wat hebben ze gewrocht en nagelaten? Ten eerste hun composities en daarnaast de kunstinstellingen, die zij oprichtten en door hun toe wijding en talenten vele jaren hielpen in stand houden. Op die composities kom ik later terug: eerst wil ik even stilstaan bij de muziekinstellingen van de vorige eeuw, waarvan u de meeste nog bij name bekend zijn. Het zijn om ze in de chronologische volgorde van hun ontstaan op te noemen: Het Kon. Conservatorium, de Fransche Opera, het Diligentiaconcert, de Koninklijke Militaire Kapel, het Hoforkest, de Maatschappij tot Bevordering der Toon-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 152