ROND JOHAN J. H. VERHULST 139 Genoemd orkest Harmonica gaf iederen winter 6, later 12 concerten, die plaats vonden op Zondagavond. En zooals Jhr. van Beresteyn in zijn geestig boekje be schrijft, geschiedden die concerten bij inschrijving. Er ging daartoe een lijst rond, hoofdzakelijk onder de nota belen van de residentie, en bij het Hof, en daardoor werden die uitvoeringen door hen, die geen kans kregen ze te bezoeken, spottend ,,les concerts nobles” genoemd. Om kort te gaan, alras beantwoordden die concerten niet meer aan de eischen des tijds. Er was behoefte aan reorganisatie. Eenige heeren, waaronder Mr. J. W. Baron Huyssen van Kattendyke, L. E. Maritz en G. W. Verwey Mejan, sloegen de handen ineen en kwamen tot de oprichting van een nieuw orkest. Daar nu een concertzaal moest gevonden worden, die geschikt was voor een grooter aantal toehoorders en meer in overeenstemming met de nieuwere instrumen tale muziek, ging men op zoek en de keuze van het bestuur viel op het gebouw van het natuurkundig ge nootschap Diligentia, op het Lange Voorhout. Er wer den met het bestuur dier Maatschappij besprekingen gehouden, en de overeenkomst kwam tot stand. Eerst werden toen de schulden van Harmonica over genomen en daarna de noodige kosten gespendeerd aan de verbouwing en betimmering van de gehoorzaal. Het is daarbij niet onaardig even te hooren, wat de heer Van Beresteyn vertelt omtrent de overname van enkele bescheiden van de oude maatschappij door de nieuwe. Daar staat in artikel 3 van de overeenkomst: De commissarissen van het Concert Harmonica, zul len aan de commissarissen van het nieuw opterigten Concert in Diligentia in vollen eigendom afstaan: 1°. het Orchest, zooals hetzelve is liggende bij de Kastelein Reymann in het Locaal de Oude of St. Joris

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 155