ROND JOHAN J. H. VERHULST 141 Dit was echter nog maar een spectacle coupé van on- schuldigen aard. Uit de geschriften van den musicoloog Burney, die ten tijde van Johann Seb. Bach een zooge naamde muzikale reis ondernam door Duitschland, kan men vernemen dat de klassieke concerten, om de animo De solisten, die medewerkten, waren de beroemde zangeres Signora Borgondio en de violist Kleine. Voor onzen hedendaagschen smaak moge dit weinig aantrekkelijks hebben, maar als men weet wat daarvóór op de muziekpodiums ten gehoore gebracht werd, moet dit programma een reuzenstap in de nieuwe richting ge noemd worden. Ter wille van de curiositeit geef ik nog even een programma van een zomerconcert uit het einde der achttiende eeuw, in de Vaux-hall in de Zeestraat, ter hoogte, waar later de Groote Bazar kwam te staan. Op de affiche stond aangekondigd: ,,Een extra ordinaris Vocaal- en Instrumentaal concert zal worden gehouden, ter occasie van de verjaering der Electie van Zijne Doorluchtige Hoogheyt, tot Stadhou der deezer Provincie. De Entrée is één Gulden, en het begin gefixeert ten 11 uuren voor de middag, om de koele avondlucht te vermyden. Bij tusschenpozinge der Muziek zullen de respective Heeren en Dames gediverteert worden met het spectakel van te zien klimmen op een met oly en zeep besmeerden Mast, ter hoogte van 60 voeten naer een prijs van vijf Ducaten en een Tractement, voor den geene die een krans van deszelfs Top zal kunnen af- haelen. Wordende te gelijk alle Matrozen en liefhebbers van klimmen uitgenoodigt, om hare Kunst, Bequaemheit en Fortuin, tot het behaelen dier Praemie, te komen pro- beeren.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 157