ROND JOHAN J. H. VERHULST 147 Het is niet mijn bedoeling al de eindelooze moeiten, al het geschrijf en gewrijf uit het verleden op te halen, dat hem in betrekking bracht met vele vooraanstaande persoonlijkheden in ons land, als de Vos, Mr. C. den Tex te Amsterdam, A. Kist, en anderen. In een tijd, zonder telefoon, zonder treinen, auto’s en telegraaf, moet dit een ware titanenarbeid geweest zijn. Laat het genoeg zijn te vernemen, dat er na eindeloos gehaspel, getwist, gekrakeel en tegenstand van conser- servatieve en pessimistische elementen, door genoemde heeren een vergadering belegd werd, waar de mogelijk heden onder het oog gezien werden in Nederland tot een betere muziekbeoefening te geraken. De middelen daartoe waren onder andere: de verbetering van het zangonder wijs onder alle standen der Nederlandsche bevolking; het uitschrijven van prijsvragen; het schenken van sub sidies en last not least het organiseeren van Muziek feesten en in geheel Nederland, ook Zuidnederland, dat toen nog niet afgescheiden was, afdeelingen te stichten van één groote Maatschappij tot Bevordering der Toon kunst. Al deze afdeelingen zouden dan naar kracht en vermogen de muziekbelangen van haar stad en omgeving moeten behartigen, n.l. door het oprichten van zang scholen, zangkoren (de laatste alleen voor dames en heeren uit den beschaafden stand; een traditie onder meer tot op den huidigen dag gehandhaafd). Voorts muziekscholen, concoursen enzoovoort. Ik wil u al de ach-en-wee roepende krantenartikelen, al de tijdschriftopstellen, alle pennegevechten en intrigues tegen de jonge onderneming besparen en zal een formi- dabelen sprong wagen naar het jaar 1834; plaats van handeling het toenmalige Den Haag. Nadat reeds te Utrecht een concert van de Maat schappij had plaats gehad, waarop o.a. een mijnheer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 164