ROND JOHAN J. H. VERHULST 153 droef- vele malen met succes opgevoerd. Op’t oogenblik echter behoort zijn werk tot het verleden, het is nagenoeg ver geten. De componist Wilhelm Willems was een Duitscher van afkomst, die zich te Amsterdam had gevestigd en heeft laten naturaliseeren. Hij is de componist van het Wien Neerlands Bloed, op den tekst van Tollens. Hij won daarmede 300, uitgeloofd door Luitenant-admiraal van Kinsbergen. Een dertig jaren geleden heb ik den heer Koopman, den toenmaligen organist van de Groote Kerk, meer dan eens het programmamuziekstuk De Slag van Waterloo van Willms hooren spelen; een zeer in gewikkeld gewrocht, doch het heeft thans geen beteeke- nis meer dan als curiositeit. Allicht kent men dat oude liedje, dat mij zoo geestig kon stemmen: Dit liedje is van een zekeren Wilhelm Smits, evenzeer een bekend toonkunstenaar in die dagen. Hij deed veel voor de verbetering van het volkszangonderwijs, en schreef daartoe een handleiding, die minstens een halve eeuw lang gebruikt is geworden. Hoe sentimenteel het liedje van Smits ook mocht wezen, het wordt na een eeuw nóg hier en daar gezongen. Ook Willms’ Wien Neerlandsch bloed hoort men nog vaak naast het Wilhelmus. Niet te vergeten ook het liedje van de Zilveren Vloot van J. J. Viotta, den vader van den stichter van Het Residentie-Orkest, en waarop O vogelijn op groenen tak, Wat zingt ge een lustig lied. Wij hebben in ons heele boek Zoo’n aardig wijsje niet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 171