ROND JOHAN J. H. VERHULST 174 ten danig onder handen genomen naar aanleiding van de koren en het engageeren van enkele „sujetten”. Dit geschiedt op een wijze, welke voor betrokken „sujetten” niet aangenaam moet geweest zijn en uit den mond van een ondeskundig „kunstvriend” erg aanmatigend geklon ken moet hebben. Zelfs de heeren muziekcritici moeten het ontgelden om hun partijdig oordeel. Maar wat dunkt u van de neuswijze manier, waarop dit oud Hagenaartje het werk van het genie Verdi durft te bekritikasteren? Het feit, dat hij zich beroept op de meening van de meer derheid der „muziekvrienden”, zegt veel omtrent den toen heerschenden smaak; luister naar ’s mans orakel taal!: „Zoo las ik onlangs (in genoemde Entre-acte1) van de opera Rigoletto onder andere: Cette partition délicieuse de Verdi”. Menigeen begreep niet hoe het mogelijk is zoo iets te schrijven, want de geschiedenis heeft genoeg aangewezen, hoe er over Verdi’s opper vlakkige muziek niet alleen, maar over „Rigoletto” ge oordeeld wordt. De 2e acte is nog de beste; verder be hoef ik slechts te wijzen op de aanhoudende en daarbij wonderlijk geïnstrumenteerde dansmotiven, welke den zang begeleiden. De stijl, kortom de geheele handeling, zijn oorzaak dat vele muziekkenners niet zeer ingenomen met die opera zijn, althans zij zullen het geen „partition délicieuse” noemen.” Ik wil ook een greep doen in een verzameling pro gramma’s; bijvoegsel van De 's-Gravenhaagsche Gids van Zaterdag 6 September 1884: 2) THEATRE ROYAL FRANQAIS DE LA HAYE (Société d'exploitation de l'Opéra Francais) Directeur-Gérant Ant. Voitus van Hamme. Samedi 6 Septembre 1884. No. 3 de l'abonnement. 1) Entre-acte; een muziekperiodiekje uit die dagen. 2) Deze programma’s ontving ik van den Heer Lod. Schweitzer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 193