EEN WOORD TOT DE LEDEN 10 aan het vroegere, zooals de boom wortelt in de aarde, zonder welker vruchtbare aanwezigheid haar telken jare nieuw blad, haar telken jare nieuw ooft ondenkbaar zou zijn. Het wonder der schepping is een herschepping uit het oude, dat er was. Voorzoover het oude de mogelijk heid biedt tot herschepping, zoover is het ,,eer-waardig”. En het eerwaardige moeten wij behouden. Hoe vaster men gelooft in de beteekenis en de taak van het nieuwe, des te duidelijker beseft men de eerwaardigheid van het oude, des te dringender voelt men de noodzakelijkheid dit te behouden. Niet dus, omdat het oud, maar omdat het eerwaardig is. Het is dit onderscheid, dat van beteekenis is, omdat het tevens scheiding maakt tusschen den behouder en den behoudzuchtige, tusschen den conservatief en den reactionair. Wie zal er bezwaar tegen maken, wanneer een oud huis, onbruikbaar naar onze behoeften, zou worden af gebroken? Maar wordt het geval niet anders, als dat oude huis in zijn verschijning de herinnering mededraagt aan vroeger tijden, toen eenvoudige smaak, zuiver gevoel voor verhoudingen, en kunstrijk vakmanschap in staat waren een geheel te scheppen, dat niet slechts den schoonheidsgevoelige boeit, maar dat in ons midden ge tuigenis geeft van edele eigenschappen van den men- schelijken geest; of wanneer zulk een huis de herinne ringen bergt aan mannen of vrouwen aan wier groote gedachten of schoone werken de menschheid dankbaar heid verschuldigd is? Die Haghe heeft op deze vragen méér dan eens een bevestigend antwoord gegeven. Ik vermeldde reeds wat het deed om de restauratie van de Grafelijke Zalen op gang te brengen; het kan dankbaar zijn, dat sedert 1904 dit monument van den vroegsten graventijd weer een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 19