ROND JOHAN J. H. VERHULST 190 tentype, die hem soms zelfs sloeg en aan de ooren trok als hij een kwade bui had. En het duurde niet lang of het arme kind van twee teringachtige ouders stond acht uren per dag te studeeren, met het gevolg, dat het op zevenjarigen leeftijd als wonderkind optrad in Frascati. Door het krantenverslag van dit concert wordt zijn lot van nu af onverbrekelijk verbonden met zijn beschermer, den bekenden schrijver Kneppelhout, den auteur van Studententypen, meer bekend onder den naam Klikspaan. Hijzelf heeft over Jan de Graan, dien hij als zoon adop teerde, een boekje geschreven met den titel: Een be roemde knaap. Het is aandoénlijk en het karakteriseert den geest van dien tijd, ’t geen hij schrijft omtrent de gevoelens, die er in hem omgingen, toen hij dit verslag las. Het schijnt zeer op zijn gevoelig en romantisch ge moed gewerkt te hebben. Hij uit zich op deze wijze: „Een ongekende gewaarwording overmeesterde mij, en het was of een bovenaardsche stem mij inblies: „Dit kind zal u toebehooren.” En mijne ziel antwoordde: Ja, en in dit kind zal Holland een tweeden Felix Mendelssohn begroeten. Gelijk diens beminnelijk beeld zal hij de overeenstemming openbaren van velerhande liefelijke en groote hoedanigheden, zoo van mensch als van kunste naar”. Zooals hij het neergeschreven had is het ook gegaan. Kort na elkander zijn de beide ouders van den genialen knaap overleden aan de tering en in samen werking men den befaamden violist Frans Coenen, die nu zijn leermeester geworden was, werd de knaap ten huize van Kneppelhout als mensch en als musicus degelijk opgeleid. Later is hij, na eenige jaren het Conservatorium in den Haag bezocht te hebben als leerling voor orgel en harmonieleer, en door bemiddeling van Coenen en niet minder dank zij zijn groot talent, leerling geworden van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 210