ROND JOHAN J. H. VERHULST 192 In den ouden tijd begonnen de concerten om zeven uur. Op een programma van 1848 vond ik dit voor het eerst aangekondigd. Het is vrij zeker dat zij vóór dien tijd nóg vroeger begonnen. Op de aankondiging ten minste van het muziekfeest in 1832 staat als aanvangs tijd half zeven aangegeven. Eerst veel later, even voor Richard Hol, beginnen ze te half acht. Nog later, onder niet mee. Hij heeft daar maanden lang werkloos rond gezwalkt; en eerst daarna, door zijn optreden op een concert te Londen, begon hij meer naam te maken. Kort daarna echter openbaarden zich de eerste ver schijnselen van een longtering, de linkerlongtop, waar tegen de viool moest rusten, was aangedaan. Hij is toen geruimen tijd, in gezelschap van zijn beschermer, genezing gaan zoeken in Italië, en in dien tusschentijd ging het concertmeesterschap van de opera te Hamburg, hem door bemiddeling van Joachim aangeboden, hem voorbij. Schijnbaar genezen kwam hij in den Haag terug, maar op een concert te Haarlem vatte hij opnieuw kou en dit was het begin van het einde. Op zijn kamer aan de Hoogstraat, waar hij bij kennissen huisvesting gekregen had, kwijnde hij weg; voortdurend gemarteld door de trieste overdenkingen van wat had kunnen zijn, als hij gezond was gebleven. Zijn viool kon hij niet meer op nemen door zwakte en de aanblik ervan werd hem zelfs een kwelling. Een enkelen keer, als het heel zacht weer was, waagde hij het eens uit te gaan en dan was zijn weg steeds naar de familie von Weckherlin, die destijds het huis bewoonde hoek Plaats en Kneuterdijk, waar hij immer liefderijk in den huiselijken kring werd ontvangen. Toen hij op 8 Januari 1874 op zijn kamer aan de Hoog straat overleed, was hij nog maar 21 jaar oud.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 212