ROND JOHAN J. H. VERHULST 194 directeur van het Conservatorium werd benoemd, op een jaarwedde van 2.200. In de volgende vergadering van de Commissie van Toezicht werd dit besluit medegedeeld; het klonk de meerderheid als een donderslag in de ooren; de groote Verhuist gepasseerd! De vier heeren, die hem can- didaat hadden gesteld, besloten zich dan ook uit de Commissie terug te trekken en in het Gedenkboek van het Conservatorium staat vermeld: „Bepaald joyeuse was de entrée die de heer Nicolaï in zijn nieuwe kwali teit in de vergadering der Commissie maakte, dus niet. Niet minder dan vijf leden der Commissie hadden om zijne benoeming een goed heenkomen gezocht”. Ik geloof, dat Thorbecke juist heeft gezien, want Nicolaï is gebleken de rechte man op de rechte plaats te zijn geweest. Onder zijn opperleiding zijn vele uit muntende leerlingen gediplomeerd, waaronder b.v. Jan Smit, die later een Europeesche bekendheid verwierf, en tenslotte benoemd is tot concertmeester van het Bilse Orchester te Berlijn, het orkest, waaruit de Berlijnsche Philharmonic is voortgekomen. Later werd Jan Smit hoofdleeraar van het Conservatorium te Gent. Nicolaï’s leiding was uitstekend en met allen eerbied voor Ver huist, moet toch gezegd, dat hij vaak een nogal ruwe persoon was, die zeer ruig uit den hoek kon komen. Dit is iets dat ik zeker van meer dan tien personen uit zijn tijd en omgeving heb vernomen, en dit zal er niet weinig toe hebben bijgedragen om inzake het directeur schap de schaal naar Nicolaï’s kant te doen overslaan, temeer daar de laatste een man was van een beheerscht en onberispelijk optreden. Een zeer gunstige omstandigheid temeer was ook dat hij bij Thorbecke aan huis kwam om diens dochter pianoles te geven. Hij had daar dus al den tijd en de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 214