ROND JOHAN J. H. VERHULST 215 hadden ingezet, zouden we hier in onze residentie nog zeer achterlijke toestanden hebben. Uit het Conserva torium, de Diligentia-concerten, uit de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, schepping van Vermeulen, uit deze en andere bemoeiingen dier mannen ontstond de schepping van Mr. Henri Viotta „Het Residentie orkest”, een kunstinstelling van internationale befaamd heid, waar thans de musici, dank zij den daadwerkelijken kunstzin van Jhr. Loudon en de Gemeeïite- en Rijkssubsi- dies, een levenspositie bezitten. Door de leiding van een Dunkler groeide de Koninklijke Militaire Kapel tot wat zij onder den superieuren Kapitein Dr. Walther Boer thans is geworden. Het verschil tusschen het muziekleven in Den Haag ruim honderd jaren geleden en thans is inderdaad zeer groot. Maar dit alles is niet vanzelf ontstaan. Het is historisch geworden in leed en strijd en van dien strijd is in het bovenstaande een en ander verteld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 236