EEN WOORD TOT DE LEDEN 14 1 bekostigde en door den heer Pabon tot stand gebrachte bronnenpublicatie: „de Haagsche Hofboeken”. Maar er is nog een andere, niet minder belangrijke steun, welke aan de bronnenstudie gegeven worden kan, dat is het bruikbaarder maken dier bronnen. Er zijn enkele zeer omvangrijke reeksen archivalia, welke voor al belang hebben voor den beoefenaar der plaatselijke geschiedenis, waarin de persoonlijke lotgevallen nu een maal een zeer groote rol spelen en welker doorzoeken oneindig tijdroovend en dus voor menig detailonderzoek uitgesloten moet zijn, namelijk de transport-registers van huizen en de protocollen van notarissen. Reeds toen de eerstgenoemde, die tot het rechterlijk archief behooren, nog op het Rijksarchief bewaard werden, heeft die Haghe een begin gemaakt met wat zij een „Historisch Adresboek” noemde. De vroegere secretaris en jaarboek- redacteur Theo Morren, een man aan wien die Haghe zéér veel te danken heeft en die zeker evenzeer ge noemd mag worden als de oprichters, omdat hij het was, die haar nieuwere, op ruimer horizon uitziende periode heeft ingeleid, Theo Morren heeft een ver nuftig systeem ontworpen, waardoor wij thans, het werk is reeds een 25 jaar geleden gereed gekomen, de historie van elk huis in het oude den Haag en de namen van al zijn eigenaars kennen en kunnen nagaan. De bewerking van de tweede groep registers: de pro tocollen der Haagsche notarissen, is daarna onder lei ding der gemeente-archivarissen door die Haghe ter hand genomeen. Een gemeentelijke subsidie wordt daaraan terecht verleend; want de door het werk der Vereeniging steeds aangroeiende reeks van deelen met een klapper op al de personen, die in deze notarieele registers als comparanten of getuigen optreden, is aan den archief-arbeid van talloozen te stade gekomen; ja

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 23