EEN WOORD TOT DE LEDEN 15 heeft die voor velen eerst mogelijk gemaakt. Het voor die Haghe eervolle is, dat zij de eerste, en ik meen ook de eenige plaatselijke Historische Vereeniging is, die zóó systematisch en zóó duurzaam het werk van het Gemeente-archief heeft gesteund. Zij mag zich dan ook wel erop beroemen, dat, als het Haagsche Gemeente archief de reputatie verworven heeft van een der voor onderzoekers best geoutilleerde instellingen te zijn, dit zeker mede aan haar hulp te danken is. Zij deed nog méér voor het archief, namelijk door in 1920 ten geschenke te geven de uitgebreide verzame ling van historische kaarten en prenten, welke zij eenige jaren tevoren van den collectionneur Geldmaker door aankoop had verworven. Voordat zij deze schenking deed, had het bezit van dezen atlas en de belangstel ling, welke daardoor onder de leden was verstrekt voor de ontwikkeling van het Haagsche Historische Stadsbeeld, de Vereeniging ertoe gebracht om, naast de verbale, ook iets te publiceeren van de visueele geschiedbronnen: dit gaf het aanzijn aan den fraaien Atlas in vijf afleveringen, waarin eenige unieke kaarten en een reeks van mooie teekeningen binnen het bereik van velen zijn gebracht. Zij bouwde daarbij voort op hetgeen zij, eveneens op initiatief van Theo Morren reeds voor de kennis van het Haagsche stadsbeeld gedaan had, door de in richting in 1906 in het oude buitenhuis van Koningin Anna Paulowna, Buitenrust aan den Ouden Sche- veningschen weg, van een tentoonstelling betreffende den Haag en de veranderingen, welke het had onder gaan in den loop van de 19de eeuw. Niet slechts, dat deze tentoonstelling groote belang stelling trok en als een der eerste in haar soort en de eerste in den Haag eens vooral aantoonde, welk een periode van verknoeiing en vernieling de laatste helft

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 24