15 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1939. Wij moeten dit jaarverslag aanvangen met melding te maken van het heengaan van Mr. H. Zillesen. Van 1917 tot 7 Maart 1923 en van 14 November 1923 tot 1931 heeft Mr. Zillesen, die op 21 November 1939 te ’s-Gravenhage is overleden, deel uitgemaakt van het bestuur en van 1919 tot 1923 en van 1929 tot 1931 het voorzitterschap bekleed. Met hem is een zeer belang stellend lid van Die Haghe heengegaan. In het bijzonder tijdens zijn voorzitterschap heeft Mr. Zillesen blijk ge geven van groote voortvarendheid en nauwgezetheid waar het de zaken van de Vereeniging betrof. Door zijn beminlijkheid verwierf hij de achting en genegenheid der leden. Het is dan ook voor een goed deel aan de voortreffelijke leiding van Mr. Zillesen te danken, dat de jaren van zijn praesidium tot de goede jaren van Die Haghe hebben behoord. Als blijk van erkentelijkheid voor zijn groote ver diensten werd Mr. Zillesen, bij zijn uittreden uit het bestuur in 1931, benoemd tot eerelid der Vereeniging. Zij, die het voorrecht hebben gehad met Mr. Zillesen te mogen samenwerken en zij, die hem gekend hebben, zullen ongetwijfeld aan hem, die vele jaren de ziel van de Vereeniging is geweest, een dankbare herinnering bewaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 246