JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 226 Bestuur. van Voorst tot Voorst. Leden. Kon in het vorige jaarverslag gewezen worden op een toeneming van het ledental met 20, zoodat de Ver- eeniging op 31 December 1938 412 leden telde, dit jaar moet helaas een achteruitgang van 29 leden worden vastgesteld. Ten gevolge van den onzekeren politieken toestand, gevolgd door een nieuwen Europeeschen oorlog, traden slechts 8 nieuwe leden toe, waartegen over 37 leden wegens overlijden of bedanken moesten worden afgeschreven. Derhalve bedroeg het ledental op 31 December 1939 slechts 383. Hierop heeft zich het bestuur als volgt samengesteld: Dr. H. E. van Gelder, Voorzitter. Prof. Dr. Ir. D. F. Slothouwer, Onder-Voorzitter. Jhr. Mr. D. P. M. Graswinckel, 1ste Secretaris. F. C. van der Meer van Kuffeler, 2de Secretaris. Mr. T. Naudin ten Cate, Penningmeester. Dr. W. Moll, Redacteur van het Jaarboek. H. W. van Kerkwijk. Dr. H. Schneider. E. A. J. M. Baron Van de bestuursleden waren dit jaar aan de beurt van aftreden de heeren Dr. H. Schneider, J. W. Naudin ten Cate en D. S. van Zuiden. De algemeene vergadering van 22 Mei benoemde Dr. Schneider, die wegens zijn tusschentijdsche verkiezing in 1936 herkiesbaar was, opnieuw tot bestuurslid. In de andere twee vacatures werden gekozen Dr. W. Moll en Mr. T. J. Naudin ten Cate.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 247