JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 229 Geschriften. Bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst van het jaar vond plaats op Woensdag 15 Februari. Als spreker trad op de heer B. van Eysselsteyn, die tot onderwerp had: Het tooneel te ’s-Gravenhage. Spreker gaf een overzicht van den ontwikkelingsgang van het tooneel en wees op de aan vankelijke verbondenheid van het spel met de Kerk, met haar Mysterie- en Mirakelspelen. Daarop zijn de kluchten gevolgd, welke een wereldsch karakter droegen. Lang zamerhand ontwikkelde zich hieruit het beroepstooneel, dat veelal door rondtrekkende gezelschappen beoefend werd. Daarnaast verbreidde zich de liefhebberij in de tooneelspeel- en voordrachtskunst, welke hoofdzakelijk in de rederijkerskamers tot uiting kwam. Naarmate het tooneel zich van de Kerk verwijderde, kwam het in strijd met de overheid. Vreemde gezelschappen voerden den boventoon. Eerst in de tweede helft van de 18e Zooals gebruikelijk is, verscheen in het einde van het jaar het Jaarboek, dat ditmaal een grooteren om vang had dan in de laatste jaren het geval was. Het bevat vier stukken, waarvan twee met behulp van de Hofboeken zijn tot stand gebracht. Een bewijs te meer, dat de Vereeniging met de voor haar kostbare uitgave van de Hofboeken een nuttig werk heeft verricht. Het Jaarboek, dat verlucht is met vele afbeeldingen, bevat verder de gebruikelijke rubrieken. Het is wederom een geslaagd Jaarboek, dat met belangstelling door de leden is ontvangen, al hoort men hier en daar wel eens een stem, welke het verlangen te kennen geeft naar meer populaire en anekdotische artikelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 250