JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 230 eeuw is het Nederlandsche tooneel tot bloei gekomen. Spreker besloot zijn voordracht met een overzicht van het Haagsche tooneel in den lateren tijd. Op Woensdag 1 Maart werden de leden in de ge legenheid gesteld in het Gemeentemuseum een voor dracht bij te wonen van Mevrouw Iris Zeilinga Doodeheefver. Deze bijeenkomst was belegd ter her denking van het 300-jarig bestaan van Huygens’ buiten verblijf Hofwijck. Na een uitvoerige inleiding van Dr. H. E. van Gelder over den persoon van Constantijn Huygens, heeft Mevr. Zeilinga, gekleed in Oud-Hol- landsch gewaad, voorgedragen: Batava Tempe, ’t Voor hout van ’s-Gravenhage. Na de pauze droeg de voor drachtkunstenares een negental minnedichten van Hooft voor, benevens enkele samenspraken, waaronder uit Granida. De algemeene vergadering is gehouden op Maandag 22 Mei. Deze zou gevolgd worden door een lezing van den heer H. H. van Zeggeren over: Eenige mededee- lingen over den toren van de Groote of St. Jacobskerk te Den Haag. Aangezien de spreker verhinderd was op te treden, nam onze voorzitter Dr. H. E. van Gelder zijn taak over. Toegelicht door lichtbeelden behandelde spreker: Het genie van Thijs Maris, wiens geboortedag op 17 Augustus voor de honderdste maal zou verjaren. De vierde en laatste bijeenkomst van dit jaar vond wederom in het Gemeentemuseum plaats en wel op Woensdag 20 December. De aanleiding tot deze samen komst was de tentoonstelling, welke aldaar gehouden werd, van het drinkgerei uit vele eeuwen. Dr. H. E. van Gelder en Dr. F. W. S. van Thienen hielden een causerie over de drinkgewoonten en het drinkgerei, toegelicht door lichtbeelden. Dr. van Thienen behan delde de ceramiek in het Verre Oosten. Spreker schet-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 251