JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 232 sluis, waar zij het andere gemaal, Mr. Dr. C. P. Zaayer genaamd, in oogenschouw namen. Daar ter plaatse werd bovendien een bezoek gebracht aan het Delflands- huis en de Kerk, waarbij de heer J. P. J. Wierts het orgel bespeelde. Langs de Oranjesluis reed men naar Arendsduin onder 's-Gravenzande, waar in het directie- gebouw het bestuur van Delfland aan de deelnemers de thee aanbood. Van hier keerde het gezelschap naar de Residentie terug. Op uitnoodiging van de besturen van de Maat schappij tot bevordering van Woordkunst en de Ver- eeniging Museum Hofwijck woonden leden van Die Hagheop Zaterdag 8 Juli den Huygens-middag bij, welke onder de auspiciën van het Gemeentebestuur van Voorburg in den tuin van Hofwijck is gehouden. De bijeenkomst, welke plaats vond naar aanleiding van het 300-jarig bestaan van Hofwijck, werd geopend door den burgemeester van Voorburg Jhr. C. W. Stern. Vervolgens schetste Dr. H. E. van Gelder de figuur van Constantijn Huijgens en gaf een overzicht van de geschiedenis van Hofwijck. Na de pauze, waarin het Gemeentebestuur van Voorburg de thee aanbood, hield de heer Joh. Vorrink een inleiding tot het gedicht Hofwijck. Mr. A. W. Kamp heeft vervolgens gedeelten uit dit dichtwerk voorgedragen. Mevr. Linie Schröder zong eenige door Huygens gedichte liederen, aan den vleugel begeleid door den heer D. A. R. Daey Ouwens. Alle drie waren gekleed in Oud-Hollandsch costuum. De heer W. G. van der Tak heeft het slotwoord ge sproken, er op wijzende dat men zich uit piëteit ge drongen gevoeld heeft huis en hof van Huygens voor den ondergang te behoeden, doch dat zich daarbij een ander gevoel voegt, n.l. het bewaren van Huygens’ bloemrijke taal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 253