'i EEN WOORD TOT DE LEDEN 16 van de 19de eeuw geweest moet zijn, ook de catalogus had bijzondere verdienste als een documentatie voor hetgeen over verschillende verdwenen deelen van oud den Haag nog te vinden was. Het 25-jarig bestaan van de Maatschappij Zeebad Scheveningen was aan leiding om in 1908 een eveneens zeer geslaagde ten toonstelling te maken van „Scheveningen in den loop der eeuwen”. Niet alleen het verlevendigen van de herinneringen aan het oude stadsbeeld moet de Historische Vereeni- ging op haar programma hebben. Het zijn ook de be langrijke figuren, de personen, die zich in de historie der stad hebben onderscheiden, wier beeld en nage dachtenis zij levendig moet houden. De wegen, die daarbij bewandeld kunnen worden, zijn vele. Men kan hen maken tot het onderwerp van speciale studies in zijn Jaarboek en het spreekt vanzelf, dat de jaarboeken van die Haghe in dit opzicht zeer verdienstelijk werk hebben gedaan. Ik kan en wil daarvan geen opsomming geven en bepaal mij tot twee meer omvangrijke ge vallen: vooreerst het interessante Jaarboek van 1898, dat geheel gewijd is aan alle leden van ons Vorsten huis, die op eenige wijze met ’s-Gravenhage in contact zijn geweest; het zijn vooral de minder bekenden, om trent wie treffende bijzonderheden worden medegedeeld. Het is anderszijds een bewijs van eene verknochtheid aan ons Vorstenhuis, welke voor een historische Haag- sche vereeniging trouwens wel zeer voor de hand ligt en waarvan zij dan ook meer dan eens getuigenis heeft afgelegd, onder meer door de aardige tentoonstelling betrekking hebbende op de geboorte en de jeugd van de verschillende princen en princessen van Oranje- Nassau ter gelegenheid van de geboorte van princes Juliana in 1909.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 25