EEN WOORD TOT DE LEDEN 19 1 verkeersvraagstuk in de binnenstad of het behoud van natuurschoon in de duinen, bij het behouden van een schuine rooilijn op het Binnenhof, als bij het ongerept laten van de belichting van het Mauritshuis, allerlei zaken, waarbij cultuurbelangen van het heden betrokken waren, welker behartiging zonder respect voor de histo rische traditie onmogelijk geacht werd. Heeft dus de Historische Vereeniging een niet gering te schatten taak, waar het betreft eerbied te vragen voor het verleden en voor wat het verleden ons gelaten heeft als een erfdeel, dat wij zoo ongerept mogelijk weder moe ten overgeven aan de geslachten, die na ons komen; niet minder van beteekenis is haar taak, waar het betreft te trachten ook in de leefregelen van de samenleving van heden een traditie hoog te houden, welke te gemakkelijk aan de valsche góden van den nieuwen tijd ten offer zou kunnen vallen. Met erkentelijkheid mag onze Vereeniging vaststellen, dat het bestuur onzer stad deze opvattingen waardeert en steunt geeft. Niet slechts, dat het haar hulp pleegt in te roepen bij feestelijke gelegenheden en herdenkingen, of dat het haar nuttig werk voor de bruikbaarmaking der archivalia steunt met een subsidie, maar ook door dat de traditie gevestigd is sedert meer dan dertig jaren, dat de elkaar volgende burgemeesters bereid zijn geweest als Eere-voorzitters op te treden; een steun en een onderscheiding, waarvoor wij zeker ten zeerste erkentelijk zijn; en tenslotte niet minder door het feit, dat die Haghe officieel erkend werd als een element van waarde inde stedelijke maatschappij, door haar een vaste plaats in te ruimen in de Gemeentelijke Monumenten- Commissie. Men zou kunnen zeggen, dat hiermede reeds een niet onbelangrijke taak aan de Historische Vereeniging is

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 28