EEN WOORD TOT DE LEDEN 21 vele andere om zijn moeilijk, veel moeilijker dan voor persoonlijkheid te handhaven. En toch is het noodig. Wij moeten niet te gering den ken over wat het typisch Nederlandsche element ge durende eeuwen beteekend heeft in de cultuur van Europa en wat het vasthouden aan deze traditie betee- kenen kan ook in een, naar wij hopen, wederom sterker internationaal getinte cultuur van de toekomst. Niemand zal ons meer houden voor iets bijzonders, wanneer wij ons zullen hebben opgewerkt tot Europea nen zonder eigen kleur. Maar anders zal het blijven, wanneer wij de zeer belangrijke taak, die wij nog steeds in het internationale leven der volken hebben te vervul len, waarnemen met al de kracht, die wij putten uit de eigenheden, de typische karaktertrekken van ons volk. Daarvoor is het zaak onze traditie te kennen, onze eigenheid op te sporen en te weten, wat ons verbindt en waarin wij verbonden zijn. Hier zie ik een taak ook voor onze plaatselijke ge schiedbeoefening. Maar Gij begrijpt wel, dat ik hier met het uitspreken van deze wenschen toch wel wat verder reik, dan zoo- even. Ik zou haar immers willen zien omvatten alles wat liefde voor en kennis van de traditie van eigen omgeving kweeken kan. Niet alleen het geven van inzicht in de historische ontwikkeling en het wekken van belangstelling voor de monumenten van geschiedenis en kunst, overblijfselen uit het verleden, die ons nader vaak dan het gesproken of geschreven woord met de schoonste tradities in contact kunnen brengen; maar ook belangstelling voor de histo rie van heden, die zoo gauw die van gisteren is: kennis van de ontwikkeling en de ontwikkelings-mogelijkheden van thans; in contact brengen niet alleen met de kunst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 30