Mr. H. ZILLESEN Dr. W. MOLL. 26 JULI 1854—21 NOVEMBER 1939 DOOR Het Jaarboek dat verschijnt in de dagen, waarin de Vereeniging „die Haghe” haar vijftig jarig bestaan mag herdenken, moet helaas geopend worden met een woord van eerbiedige hulde aan de nagedachtenis van een onzer Eereleden, van een der mannen aan wie die Haghe zeer veel te danken heeft, van Mr. H. Zillesen. De beminnelijke man, wiens beeltenis in het ambts gewaad van Griffier van de Eerste Kamer der Staten- Generaal, welke functie hij vele jaren met eere heeft vervuld, tegenover deze bladzijde staat, heeft zich voor onze Vereeniging hoogst verdienstelijk gemaakt. Reeds in 1905 als lid toegetreden, is hij 34 jaren lang aan die Haghe trouw gebleven. In 1917 werd hij tot lid van het Bestuur verkozen en gedurende veertien jaren heeft hij daarna bijna onafgebroken een bestuursplaats bezet. In 1919 trad hij op als voorzitter tot hij in Fe bruari 1923 reglementair als bestuurslid moest aftreden. Tot ieders spijt, zooals blijkt uit het feit, dat hij reeds in November van hetzelfde jaar, toen een tusschentijd- sche vacature was ontstaan, wederom in het Bestuur werd opgenomen. In 1929 bezette hij voor de tweede maal den voorzitterszetel, tot in 1931 weer het oogenblik gekomen was, waarop hij het Bestuur moest verlaten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 35