DE BRANDSCHATTING VAN DEN HAAG 31 den 15en van En zoo trok in het begin van Februari ook weerbare Hagenaars uit hun vredig dorp om aan legering van Rotterdam deel te nemen. Deze Hagenaars werden, met poorters van Amster dam, Leiden, Naarden, Muiden en Weesp, binnen Schie dam gelegerd. Spoedig was Rotterdam, zoowel te water als te land, ingesloten. Maximiliaan begaf zich naar Dordrecht, nadat hij de leiding van het beleg had toe vertrouwd aan den Zeeuwschen edelman Maarten van Polhain, Heer van Baarland en ter Nisse. Deze insluiting kon Jonker Frans en den zijnen niet beletten om telkens weer door koene uitvallen hun vijan den afbreuk te doen en rijken buit binnen hun veste te halen. Bij deze bijna dagelijks voorkomende schermutselin gen, waarbij van beide zijden meedoogenloos gestreden werd, hebben inzonderheid de poorters van Delft veel te lijden gehad. Zoo ging in den vroegen morgen van heraut van wapenen op den 30 dach van Januarye door alle steden in Hollant laten affcondigen, ende dat alle de poorteren soude vergaderen binnen der stede van Delft, alwaar des prinse baniere doe was om met macht de stede van Rotterdam te benauwen ende te beleggen, hetwelcke alle de steden in Hollant gewilgh ende ge- trouwelycken deden, want die van Haerlam quamen met de Kermelanders, Leyden met de Rijnlanders, Amster dam met die van Naarden, Wesep ende Muyden met de Amstellanders, ende Delft, Hage, Goude, Schoon hoven, Schiedam, Dordrecht ende Oudewater met den Briel ende Vlaerdingen; dese stede quamen alle tot Delft, ende den coningh bracht hier veel edelen ende knechten by een aantal de be-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 41