zulke slechte huurders op na houdt! Zou hier van toe passing zijn het gezegde: soort zoekt soort? c. de westzij van het Noordeinde eindigt zoowel voor het kohier als voor het hofboek bij de veenwatering of middelwatering van het Noordveen. Aan het eind van de westzij verschillen de opgaven van de twee bronnen in het staatje aanmerkelijk. Tegenover de posten begin nende met: Vierlinck een leeg erf enz. in het kohier en loopende tot het einde stelt het hofboek er slechts twee, nl. die van Dirk Bruegom en van Thys Engelsz in het Gasthuis, elk voor d. In het kohier daarentegen telt men, zonder het erf van Vierlinck, niet minder dan 7 posten met huurwaarden of -schattingen, die wisselen tusschen 2 10 s en 17 en te zamen 70 10 s be dragen. Er staan eenige huizen, waarvan drie met een bleekveld (bleekersbedrijven!), nog een stal met een bleekveld, een hooihuis en een drooghuis. Wat de mole naars er huren, wordt toevallig niet vermeld. Hoe zijn de twee deel en van het staatje aan elkaar te passen? Eenvoudiger dan het op het eerste gezicht lijkt. Thys of Mathys Engelsz is de bruiker van de omtrent 5 mg. weiland van het Sint Nicolaas Gasthuis, die later overgingen in handen van Louise de Coligny ter stichting van den Princessetuin, thans de tuin van het Kon. Paleis met het terrein van de Kon. stallen. Voorts had hij nog in huur de 3 hond lands ,,dair men op bleyct” toebehoo- rende mr. Mateus Vierlinck en gelegen tusschen de Gast huisweide en het Noordeinde1). De hofboeken van 1458, 1466 en 1512 beginnen hun opsomming der perceelen aan de westzij van het Noordeinde in het noorden, dus bij de watering van het Noordveen, met een stuk weiland van 1 mg. 2 h. gevolgd door een stuk land van het Kapittel 1) Kohier v. d. tienden penning, 1561, Haagambacht, Arch. Staten v. Holl. vóór 1572, no. 1270. KOHIER VAN DEN TIENDEN PENNING VAN 1561 45

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 55