HET HOFBOEK VAN 1561 EN HET 50 t de Papestraat samen met de westzij van de Hoogstraat niet tot het noordwest-, maar tot het noordoostkwartier gerekend worden; verder dat de Vijverberg niet in een zelfde kwartier ligt met het Voorhout en de Hooge Nieuwstraat; dan dat de oostzij van de Veenestraat tot wat men zou kunnen noemen het hofkwartier, de westzij daarentegen tot het zuidkwartier gebracht is; ten slotte dat de Spuistraat gescheiden in noord- en zuidkant over twee wijken verdeeld is. Wat de diepere grond van deze indeeling in kwartieren is, heb ik niet kunnen ervaren. Of er een oude dorpsindeeling aan ten grondslag ligt, weet ik niet te zeggen. Men zou dan echter mogen ver wachten, dat latere Haagsche kohieren uit de 17de eeuw op dien zelfden grondslag aangelegd waren, maar dat is niet het geval. Zoo kent het kohier van den 500sten penning van 1627 1niet minder dan 12 kwartieren in het dorp, welke echter door geenerlei samenvoeging de indeeling van 1561 voor den dag vermogen te brengen. Ook de 6 wijken van het kohier van den 200sten pen ning van 1674 2) laten zich niet herleiden tot de 4 kwar tieren van 1561. Met de kwartieren, die aan de vier klapwakers van Den Haag toegewezen waren, vertoonen de wijken van het kohier van 1561 al evenmin overeenstemming3). Maar die vier klapwakerskwartieren hebben althans een behoorlijken ondergrond; men begrijpt den zin en de beteekenis dier indeeling. ,,Aan de hand der hofboeken” heeft Pabon4) een x) Dr H. E. van Gelder, Haagsche cohieren I, Jaarb. Die Haghe, 1913, bl. 9. 2) Dr H. E. van Gelder, Haagsche cohieren II, Jaarb. Die Haghe, 1914/15, bl. 1. 3) Drs N. J. Pabon, Jaarb. Die Haghe, 1936, bl. 235, waar men deze kwartieren nader omschreven vindt. 4) De hofboeken van 's-Gravenhage, inleiding bl. XVI.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 61