KOHIER VAN DEN TIENDEN PENNING VAN 1561 51 voor deze eigenaardige kwartieren vraag, dan geschiedt dat in de hoop, dat de ontdekking van den grondslag dier dorpsverdeeling op haar beurt weer iets zou kunnen bijdragen, dat licht werpt op oudere bewoningstoestanden van Den Haag. wijkverdeeling in vieren van de bewoning gemaakt, waar aan een officieel tintje verleend wordt door op een behoefte der administratie te zinspelen. Nog daargelaten, dat het belang van een dorpsindeeling in kwartieren zich voor de hofhoeken niet opdringt, meen ik overigens te kunnen aantoonen, dat de hofboeken zich met geenerlei wijkindeeling in vieren in den zin van Pabon inlaten. Een nadere vergelijking tusschen de quasi-kwartieren der hof boeken en de werkelijke kwartieren der kohieren kan daarom achterwege blijven. Ik kan ten aanzien van de kohierkwartieren van 1561 voorloopig tot geen andere gevolgtrekking komen dan deze: öf zij berusten op een bestaande wijkindeeling, die voor een anderen diensttak dan de belastingdienst wer kelijke beteekenis heeft öf men heeft te maken met een indeeling ad hoe, waarvan de beteekenis mij dan echter niet duidelijk is. Als ik de aandacht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 62