DE ARCHITECT MAURITS PIETERSZ. POST EN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS Is over den bouw van het Mauritshuis reeds zeer veel geschreven, waarmede nog steeds de vraag niet is kunnen worden beantwoord, wie de eigenlijke bouwmees ter van dit juweel van Nederlandsch klassissisme is belangrijk minder aandacht werd tot heden besteed aan den tuin, dien de bouwheer in 1668 en daarop volgende jaren bij zijn vorstelijke woning liet aanleggen. De oor zaak hiervan zal wel te zoeken zijn in het feit, dat het terrein, waar zich deze tuin eerlang uitstrekte, in de tweede helft van de vorige eeuw een andere bestemming gekregen heeft en nu bebouwd is, o.a. met het Ministerie van Koloniën en het gebouw van den Hoogen Raad. Wel noemt Veegens den tuinaanleg even in zijn artikel over „het Mauritshuis en het huis van Huygens” en be spreekt hij een paar onderdeden, doch ook hij schijnt een meer uitvoerige bespreking niet noodig geoordeeld te hebben 1 Toch was deze lusthof, die rijk voorzien was van beeldhouwwerken, terwijl ook de voor dien tijd gebrui- DOOR Dr. Ir. G. A. C. BLOK. i) Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der Ge schiedenis van ’s-Gravenhage, deel II, bladz. 49 en vlg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 71