EN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS 63 Worp: Briefwisseling Const. Huygens. Brief 893, bladz. 453. 2) Worp: Briefwisseling Const. Huygens. Brief 905, bladz. 458. d’ammener a mon retour une certaine quantité de cela; vous les pourriez tousjours avoir meilleur marché de moy que d’un autre”1). De vorst, die in Siegen vertoefde, was bij het schrijven van dezen brief nog onkundig van het feit, dat de schenkingsacte nog geen twee weken tevoren gepas seerd was. Huygens heeft hem evenwel niet lang in onwetendheid gelaten, want reeds op 29 April kon de vorst hem terug schrijven: Het doet mij genoegen dat wij buren zullen worden. Zoodra ik met mijn zaken hier gereed ben, keer ik terugen verder Het komt maar niet verder met mijn huis, omdat de heeren van de Rekenkamer niet willen, dat de brug wordt weg genomen. Je vous prie de dire a ces Messieurs que, si je trouve le pont encor a mon retour, j'y mettere le feu dedans, et vous et toute la Haye en paliront2). En terecht schreef de vorst zoo, want hoewel hij de beschikking had over den grond en vergunning om buiten het rondeel uit te bouwen, mocht hij niets be ginnen, alvorens een houten brug, die zijn terrein ver bond met het hof, door een nieuwe was vervangen. De toestand was nl. als volgt: De voor bebouwing in aanmerking komende Noord zijde van het Plein was verdeeld in vijf perceelen, terwijl een zesde perceel geprojecteerd was op de noordzijde van het Akerland. In de „Conditiën ende voorwaerden daer op de Gecommitteerdens vande Ed: Groot Mogende Heeren Staten van Hollt. ende West-Vrieslant ende die vande Rekeningen der Graefelijckheijt van den selven lande in achtervolch vande last ende authorisatie van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 75