EN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS 69 doen oock aen de schipper gegeven een de buytendeuren aen de cabenetten van Sijn Ex. graeff Maurits, als oock te konnen sien, hoe mijn meeningh sonde de deuren te maaken2) stantijn Huygens, of deze drie in vereenging, zullen we waarschijnlijk nooit weten, en het is de vraag of men het in 1650 heeft geweten Ook de bouwmeester Pieter Post wordt hier als moge lijk ontwerper genoemd, hetgeen mij minder waar schijnlijk voorkomt, daar deze dan op circa 28-jarigen leeftijd een ontwerp zou hebben geleverd, dat noch door hemzelf, noch door dat van een van zijn tijdgenooten zou worden overtroffen. Wel heeft Post een werkzaam aandeel bij de uitvoering gehad, zooals uit eenige brie ven aan Huygens blijkt. Zoo schrijft Post hem op 31 Oc tober 1640: Daer was teyckeningh van van ’t gebouw een slot, om weesen om de slooten aen en op 8 November 1640, eveneens uit Haarlem: Nu is de meeningh om Maandagh voor seeker in den Haagh te coomen, soo om 't werck van Sijn Hoog- heyt als van graeff Maurits Is, naar uit het bovenstaande blijkt, niet met zeker heid vast te stellen, wie de ontwerper van het Maurits- huis is geweest, geheel anders is dit met het plan van den tuinaanleg. Een groot aantal berichten over de werkzaamheden gedurende den aanleg van tuin met bij- behoorende paviljoens, grotten en vogelvluchten, is be waard gebleven. Zelfs het plan, waarschijnlijk gelijk aan dat wat behoord heeft bij het bestek, waarnaar de kaaimuur langs de, den tuin begrenzende binnengracht, U Handboek Gesch. Nederl. Bouwkunst. Deel III. Bladz. 201. 2) Worp. Briefwisseling C. Huygens. 2562 bladz. 116. 2568 118.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 81