DE ARCHITECT MAURITS PIETERSZ. POST 70 1) K. H. A. map 1477-1478 (door mij gepubliceerd in „Sieger land” 1935, Heft 4, bladz. 127). 2) Gem. Arch, den Haag. Not. No. 362, fol. 167. in Juni 1668 werd besteed, is in copie in het gemeente archief aanwezig. Dit plan is aan Pieter Post, die tot aan zijn dood, in Mei 1669, voortdurend in dienst van den vorst werkzaam was, toe te schrijven. De uitvoe ring werd geleid door zijn zoon en opvolger Maurits Post. Van dezen Maurits Post stammen ook de boven genoemde, hier nader te bespreken, brieven over de werkzaamheden aan den tuin. Het is zelfs zoo, dat vrij wel alle belangrijke gegevens, die wij over Maurits Post hebben, geput zijn uit bescheiden die ook, en voorname lijk, betrekking hebben op vorst Johan Maurits en zijn bouwwerken. Maurits Post werd 1645 te Haarlem geboren en op 12 December door Johan Maurits ten doop gehouden. Uit zijn jeugd is tot heden niets bekend. In een schrij ven van 12 November 1665 dankt zijn vader den in Kleef vertoevenden vorst, „over het schrijven aan de Regeringh van Cleeve, wegen mijn soon Mourits 1), zonder dat wij hierbij vernemen, wat de vorst dan wel voor Maurits Post gevraagd heeft. 23 November 1667 wordt hij genoemd als getuige in een notarieele acte in den Haag 2) en eerst vanaf een jaar daarna kunnen wij zijn leven tot aan zijn ziek- en doodsbed geregeld volgen. Hoewel wij niet weten hoe de aanleg was in de jaren tusschen 1636 en 1668, dus het tijdperk van de inge bruikneming van het Akerland als tuin tot het jaar van ontstaan van de hierbij gegeven copie-plattegrond zeker is, dat er van tuinaanleg en onderhoud sprake is. Zoo zijn hierover o.a. de volgende gegevens:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 82