EN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS 75 hage den 7 September 1668 ende dat U: wee vorstlijcke genaden de teijckenningh genommert met de letter C: het beste gevalt, ende U: wee: vorstlijcke genaden begeerte is, het wapen soo daennich te laten maken, soo sal ick niet mankeren om in alder onderdanneheijt het selleste op de minste prijs te besteden, en te macken laten, meede het jaar getal te stellen, daer U: wee: hoogh vor: gen: heb goet gevonden, het selleste soude meede niet quallijck comen, regh onder het wapen als hier ter sijden aen geweesen wort. Ick sal noch een letterken in alder onderdaneheijt van U; wee vorstlijcke genaden verwachten, of U. wee vorstlijcke genaden goet sou vinden, om dat het meeden van alle mensche soude gesien worden, het geennen na mijn oordeel is al soo goet dat U. wee vorstlijcke genaden geoordeneer heijt, het is maer tot een ver- kiessin gestelt. De kaeij avantseert treffelijck, ende wort seer van alle mensche gepresen, maer meenen veel mensche, dat het de graffelijckheijt latten doen. Maer als sij U: wee: vorstlijcke genadens wapen sien sullen sij wel anders spreken. Voorders van de Rijs na Siegen sal ick in alder onderdaneheijt gereet houden, ende U: wee vorstlijcke genaden oorder verwachten/ Maer al soo ick hier eenige schuit heb, soo van kleederen als ander goederen bij mijn hier heb laten maken, van den Jaren 1666 tot dese tegen woordich tijt 1668 en niet gaeren vertrecken sonder te betalen, of soude een quade nam nalaten, al soo U wee vorstlijcke genaden: mijn heb beloof, de lesste mal uijt den hagh sijnde vertrocken, mijn te helpen met de somma van bonder Risdaders, om mijn schuit daer meeden af te doen, soo versoeck ick nu, U: wee vorstelijcke ge naden in alder onderdaneheijt, mijn te beliepen, ende in geen noot te willen laten/ Wil oock aen U wee vorstlijcke genadens gunste niet twijffelen de selleste pennegen te sullen krijgen, door den Heer don- cker ofte waer U wee hoogh vorstlijcke genaden sal goet vinden/ sal weeder in alder onderdaneheijt U wee: vorstlijcke genaden oppassen ende wachten in mijn diens soo veel als in mijn klijn vermogen is. Ick hadden U: wee vorstlijck genaden noch niet aen gesproken ofte geschreven hadt de noot mijn daer toe niet gewongen. - verwachten hier op een cort ende aengenamen order ende antwoort, Blijf u wee vorstlijcke genaden alder gehoorsamste ende onder daneste Doorluchtichge Hoogh gebooren vors genadeste Heer U wee onderdanege dienswilge getrouwen ende gehoorsamen diennaer Maurist Post.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 89