DE ARCHITECT MAURITS PIETERSZ. POST 76 Monsieur Doncker, Conseillier du la Haye. dienstwillige Maurice P. de Nassau. mijn vader is na amsterdam ander soude ick de gebiddenis van U wee hoogh vorstlijck genaden gedaen hebben. Hij bericht hier zich gereed te zullen houden voor de reis naar Siegen en maakt gelijk van de gelegenheid gebruik de aandacht te vestigen op zijn slechten finan- cieelen toestand. Inderdaad hielp de vorst hem uit den nood. Op 20 September 1668 richtte deze het volgende schrijven tot schepen Doncker: gelivt Post an te seggen dat tokommende week hie wesen moht. 2) Maurits Post zou dus niet alleen gaan, maar ook nog een beeldhouwer meenemen. Doch voor het vertrek werd eerst nog het werk aan de kaaimuur opgenomen en op 25 September geheel volgens bestek uitgevoerd en in orde bevonden, hetgeen door hem op het bestek Kon. Huis Arch. 2) Arch. Heeren v. Wisch, no. 265 (7)Een aanteekening uit dien tijd, tnogelijk van Doncker, op den brief „N.B. dese brief is geheel met sijn f.g. eigen hand gescreven." De brief is geadresseerd aan Prince Maurice de Nassau a Cleve den 29 Sept: 1668 Mein Heer, also den Archit, Mauris Post, mede nahr Sigen te nehmen begere, mahr dens(e)Iven vlot te raeken nihten vermag, soo beliven U Ed. hem En hondert Reistaler, uht de pennige so ontvan gen süllt, behandigen te weete uht mein tractament, ofde uht de 8. ordonantien van mein B(r)uder, Saude mede gerne een Behlthauwer nahr Sigen nehmen dar van Post last heft, om te hooren, bitte den- selven enig gelt op de hant te geven ende har beijden reis gelt, tot hiren tho, of tegens verhopen kene gelder ontfangen wahren, so versucke LI Ed so vehl te negotiëren als tot de bovenste summe van nohden wesen sal, U. Ed.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 90