EN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS 77 f. 2: 10: Dl:-1) i) Arch. Heeren van Wisch, no. 265. f. f. 15 20 f. 2805 1 :8 den reisgeld, terwijl de beeldhouwer Lecoeter behalve 15 gulden reisgeld nog 50 gulden handgeld ontving. Van al deze hier genoemde gelden zijn de onderteeken- de kwitanties nog aanwezig. Hieruit ervaren wij ook nauwkeurig den naam van den beeldhouwer: qt. f. 250 50 werd aangeteekend, zoodat uitbetaling aan de aan nemers kon geschieden. Den 4en October werd het be drag van 2805 Gld uitbetaald en ook hiervan een aan- teekening op het bestek gemaakt, welke door de beide aannemers werd onderteekend. Het laatste blad van het bestek is op deze wijze een aardig document geworden. Op den 6.en October vinden wij het genoemde bedrag vermeld in den afrekenstaat van den Heer Doncker. Voor de eerste dagen van de maand October is deze als volgt: Octob. (1668) 2. do. (dito) Aen Architect Post als per ordon en do. aen beelthouwer Steven Lecoeter als voor. 3. do. aen voors. en (de) voors. tot reysgelt naer Cleve do. aen post tot reysgelt naer Cleve als voors. 6. do. aen Ary Leendertsz rotteveel en (de) gijsbert van der Burch aennemers van (de) stene cade om het aeckerlant beth. naer opneminge door monsr. Post als p.q. aen schele Jacob voort geit thuys brengen do. hebbende volgens ordre van sijn f.g. om post en (de) den beelthouwer te betalen gelicht gehat 300 gld. heb ick 't voors. geit weer datel(ijck) afgelegt, om geen half jaer op intreste te laten lopen en (de) afgemaeckt met do. aen claes jansz. 't geen (ver)scoten had om de marmersteen scheep te brengen als p.q. Post ontving dus behalve de 100 Rijksdaalders 20 gul-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 92