DE ARCHITECT MAURITS PIETERSZ. POST 78 ontvangen bij mijn ondergeschr. uit handen van schepe doncker de somme van vijftich gulden omme 't selve te behandigen aen Steven Isacksz. Lecoeter Beelthouwersgesel, die met mijn naer Cleve bij sijn f.g. sal trecken omme voorts mee naer Siegen te gaen. alles volgens ordre van sijn furst. gen. prins maurits ActHage 2 octob. 1668 Maurits Post Bekenne ick ondergeschr. de bovenstaende vijfftich gid van monsr. Post ontvangen te hebben 2 octob. 1668 Steven Lecoeter. N.B. dit gelt aen post gegeven om den beelthouwer die naer Amster dam was te behandigen. Zoo vertrok dus Maurits Post naar Siegen, om daar de leiding te hebben van de, voor den vorst, in aanbouw zijnde werken. Eén hiervan zal zeer zeker de Fürsten- gruft geweest zijn, want als hij een jaar later, 8 Augus tus 1669, uit Siegen een zeer uitvoerig bericht aan den vorst stuurt over den stand van het werk, blijkt hieruit dat het reeds geruimen tijd aan den gang geweest moet zijn. Reeds in 1666 bracht de landmeter Elant, in opdracht van den vorst, terreinen in en om Kleef in teekening en maakte hij ook twee kaarten van Siegen. Het schijnt, dat na het gereed komen van den kaai muur geen belangrijke werken meer aan den tuin wer den uitgevoerd. We lezen, dat Ary Pieterse, in Juni 1668, 16 wagens puin uit den tuin voerde, Willem Bin- nendijck leverde 64 groote rietmatten „in de nieuwe tuin”, 5 schepen schelpen werden aangevoerd, de tuin werd gemest met „koemis” en gegoten, kortom het ge bruikelijke onderhoud. Als bijzonderheid is slechts het volgende te vermel den, „aen Willem van Campen voort halen van 5 lepe- x) Arch. Heeren van Wisch, no. 265. 2) Het laatste bijschrift zal van schepen Doncker zijn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 93