t EN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS 79 Siegen 22/12 Mey 1669. U.E. Vriendwillige Maurice P. de Nassau. ’t geit van onses Broeders ordonnantiën can volgens uwen voorslag in de ijsere kist in ons buys staende weggeslooten werden. 2) 1) Arch. Heeren van Wisch, no. 265. Voor „de Lepelaers van Sevenhuisen” zie ook eerste en tweede verzameling bijdragen „Die Goude”. 2) Arch. Heeren van Wisch, no. 265. laers van Sevenhuisen en d’oncosten daer op gevallen als p.q. 3 3 en „noch hebben wij de lepelaers van Sevenhuisen gehaelt ende 13 daagen gevo(e)rt ende opgepast” 1). Geschiedde dit alles ter verfraaiing van den tuin, spoedig zou een verlies volgen. Op 22/12 Mey schreef de vorst uit Siegen aan het volgende adres: Monsieur Doncker Conseilleur du Prince Maurice de Nassau et Borgermaistre a la Haye. Monsieur Doncker, Naedemael wij ons groot marmelen heelt soo in den Haeg in den thuyn heeft gestaen, alhijer tot Siegen noodig hebben, en tot sulcken eynde gerne hiernaer toe gebracht sagen, soo believen U.E. door Claes Janssen eene goede kast en voorall eenen stercken bodem doen maecken, en alsdan soodaenig well verwaert laeten inpacken, dattet eenige daegen sonder pericul en onverseert over lant can werden ge- voert, dienvolgende den voors: Claes Janssen sondeeren en voorts soecken te disponeeren dat hij om meerder seeckerheijt willen 't selve convoijeere en met overcoome, sullende hem niet schaedelick weesen. Van den Haeg bis Weesel can men 't te waeter met een ordinaris schuyt senden, Tot Weesel gecomen sijnde, sail hij bij onsen Quar- tiermeester Proevener ordre vinden, om sulcx op een karre te setten, en soo daermede hiernaer toe tecomen, connende in vier dagen van Weesel hijer weesen. seggende sulcx tot dien eijnde, dat Claes Janssen niet en meene als off deese plaets uyt de werelt was. Wan neer hij daertoe sail coomen te resolveeren, gelijck wij niet twijffelen willen, soo will U.E. hem noodig reysgelt geven en met den eersten voortsenden. Gode bevoolen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 94