EN DE TUIN VAN HET MAURITSHUIS 83 mijn belangh/ dat de selleste te hooren/ hier meede eyende Wat de sack bij Sijn Hooght. van noch soo wel stadt is mijn seer lief om ende Reecomandeer ick mijn altijt in U: wee: vors: gend: goede gras- sie ende versoecken dat U: wee: vors: gen: gelief order te stellen/ dat ick voor mijn vertreck/ met eenege pennegen mach versien werden/ al soo mijn Rou al drie mande uyt heyt gewees, ende nasakelijck anderen kleeren moet hebben/ twijffel niet of U: wee: Doorluchticheyt sal order ende middel schicken dat ick het selleste sal becomen/ en hooppe al tijt U: wee: vors: genadens guns te behouden/. Doorluchtichge Hooghgebooren vors enz., enz. Hetgeen hij hier schrijft over den tijd van zijn rouw, zal in verband staan met het overlijden van zijn vader, x) Hilchenbach. heb gemack, vertrouwe dat U: wee: door: Luc: mijn niet sal verleegen laaten. Wat den aerbijt belangh begint gans voor dit Jaerenz, enz. Tevens moge het laatste gedeelte van de hier ge noemde brieven van 13 Augustus volgen, daar het hierin medegedeelde geheel tot deze verhandeling behoort. Sonderlin wet ik ick U: wee vors gen: niet meer te berighten als dat ick met den heer hoofmeester op den 11 deeser te hillege- bach 1) ben gewees ende besichtich de noosakelijcke reeparasie aen het huys hillegebach, ende aen geweesen hoe men het soude laten Repareren, sal daer van noch voor mijn vertreck de tijckeningh en besteck van veerdich macken, dat het selleste in apsensie van mijn sal conen gedaen werden, en ick daer onder commende U: wee: Door Luc: breeder onder reghtin doen/ Ick hebbe meede verstaen uyt U: wee: Vors: gen: schrijven dat ick soude berighten hoe langh ick hier noch van nooden ben/ het welcke sal diennen te weesen tot het leeste van September/ want ick hier noch verschijde wercken moeten gemack werden ende verschijde din gen bestelt/ Maer bij al dien U: wee: vors: gen: mijn nosakelijck van doen mochte hebben/ soude dan mijn sacken sien te stellen/ dat ick een weck a twee eeder af quam/ ende eeven wel niet aen U: wee: vors: gen: werck sal versuymt werden/ verwachte hierop in aller onderdaennichkeijt U: wee: vors: gen: order, waer na ick mijn dan te vollen sal na reeguleeren/

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1940 | | pagina 99