Jacob EEN HISTORISCH PLEKJE 88 het erf voor de aan René de Nicastre, Hof- de vensters van den in tooneelzaal herschapen stal van bier of wijn lieten voorzien „om zich wat te soulageren”. Behalve de hooge autoriteiten waren er ongeveer 800 genoodigden. Onder de voorstelling werden tekstboekjes rondge deeld, bevattende den inhoud van het ballet. De tekst was in ’t fransch, omdat er onder de genoodigden zoovele buitenlandsche diplomaten waren. Het boekje, aanwezig in de Gemeentebibliotheek, had tot titel: Ballet de la paix, donné par le Prince d’Orange a la Haye au mois de Fevrier 1668. Bij de tweede opvoering op 8 Februari was de zaal zoo vol, dat er eenige toeschouwers flauw vielen. De leden der Gerechtshoven, die ook door den Prins waren genoodigd, hadden zich geëxcuseerd! In de eerste jaren der 18e eeuw traden er Duitsche tooneelspelers op, vandaar de naam „Duitsche Comedie”. Op den 29sten April 1705 stond het Hof van Holland aan den Amsterdamschen Jacob van Rijndorp toe, om zijn schouwburg in de pikeurschuur op het Buitenhof tegen den 4den Mei, dus tegen de kermis, te openen. In Maart 1714 werd die Schouwburg tot nader bevel ge sloten, maar reeds gedurende de kermis van het volgend jaar mocht Van Rijndorp er weer doen spelen. Hij had de pikeurschuur gehuurd voor 475 ’s jaars, telkens voor vijf jaren en die huur werd o.a. met den lsten Mei 1713 en 1718 vernieuwd. van Rijndorp werd 5 December 1720 in Den Haag begraven; maar zijn weduwe Anna Catharina de Quintana en daarna zijn kunstbroeder J. van Hoven zetten de onderneming voort. Laten we nu met de bebouwing van pikeurschuur beginnen. 8 Februari 1642 werd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 104