EEN HISTORISCH PLEKJE 90 eigenaar was van de kaatsbaan en het daarbij behoorende huis. Hij betaalde slechts 5000. 21 September 1658 wordt aan Dirck van Soest con sent verleend om ten Zuiden aan zijn huis, voor de pikeurschuur, een stukje grond te mogen hebben om meer licht in zijn huis te krijgen, voor 20 schellingen ’s jaars. 20 September 1663 verkoopt voorn. Van Soest het huis aan Hendrik Prangan voor 9900 en 3 Maart 1706 werd het door Anthony Meyburgh en Catharina Pran gan en Hendrick Prangan, gehuwd met Petronella Ha- vius, overgedragen aan Gabriel de la Faille voor 3300. 22 Juli 1716 verkoopt Gabriel de la Faille het aan Thomas Johnson, boekverkooper, voor 2500 en een rentebrief van 5000. Deze verkocht het op 16 April 1728 aan Hester Quarles, wed. van Philip Doublet, Heer van Moggershill. De koopsom was 9000. 9 September 1728 wordt aan Hester Quarles consent verleend om voor haar huis naast de comedie te mogen doen stellen 3 palen voor 2 schell. 's jaars. Na den dood van Willem den Derde werd besloten de gebouwen op het Buitenhof, die tot het gebruik van de Stadhouders gediend hadden, te verkoopen. Hieronder behoorde ook de pikeurschuur en deze werd in 1725 ver kocht aan Adriaen Bout voor 3800. 28 Juli 1730 verkoopt Adriaen Bout aan Frans van Braxhoofden „een huys en erf van ouds de Duitsche comedie” voor 4200, en 30 Juni 1732 verkoopt Christina Boskis, wed. van voorn. Van Braxhoofden, aan Hester Quarles, wed. van Philips Doublet, „een huys en erff of gewesene piqueurschuur, geapproprieerd eerst tot de Duitsche Comedie” voor 4600. Zooals wij gezien hebben, had de Wed. Doublet twee jaar tevoren het huis vóór de pikeurschuur gekocht, zoo- dat nu het geheele pand haar eigendom was.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 106