EEN HISTORISCH PLEKJE 93 de Pikeurschuur, ten Zuiden de wed. en 't erf van den Onderstalmr. Fock en ten Westen en Noorden de Heere- straat, voor 4200. 29 Maart 1641 wordt aan Johan Luchtenburch consent verleend om zijn huis op het Buitenhof te mogen ver nieuwen en ten Noord-Westen uit te zetten op de rooiing van het huis van de Heeren Van Leyden, voor 12 ponden ’s jaars. 20 April 1670 verkoopen de erfgenamen van voorn. Luchtenburch het aan Jacob van Volbergen, Ontfanger Generaal der Vereenigde Nederlanden. 19 Maart 1670 krijgt Jacob van Volbergen vergunning om voor zijn huis op het Buitenhof bij den stal van den Prins van Oranje een overwuifden kelder te maken en 4 April 1670 wordt hem toegestaan om zijn karos te mogen bergen in de pikeurschuur. 30 Juli 1670 vraagt hij om aan zijn huis een uitstek te mogen maken, hetgeen hem eveneens wordt vergund. 18 Maart 1675 wordt aan Henrica Brouard, wed. van voorn. Jacob van Volbergen, consent verleend om aan haar stal aan de O.zijde van het Stalstraatje bij haar huis op het Buitenhof over de straat openslaande koetsdeuren te mogen maken voor 6 schellingen 's jaars. 29 April 1709 verkoopt Petronella van Volbergen aan Johan van Essen, Gecommitteert ter vergadering van Hun Ho: Mog:, een huys, erf, stal en koetshuys. Belast met 7000 Kapl. 15 Juli 1728 wordt aan Eva Alexandrina Suffolk, wed. van Johan van Essen, vergunning verleend om voor haar overwuifden kelder voor haar huis te mogen doen stellen 2 palen naast een daar reeds staanden paal, voor 2 schell. ’s jaars. 8 Sept. 1744 verkoopen Pieter van Eys, Predikant van de Walsche Gemeente binnen Zutphen en deszelfs huys-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1941 | | pagina 109